ภาพบรรยากาศ “โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ (จิตอาสาดนตรีสร้างสุข)”  ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ (จิตอาสาดนตรีสร้างสุข) เป็นการแสดงดนตรีของนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรข้อมูลสุขภาพ วง anonymous ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ และนอกจากนียังมีผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มารับบริการที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้รับบริการได้เข้ามาเขียนข้อคามให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นต่อการแสดงของน้องๆนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

2022-01-10T09:53:28+07:00