ประชุมวิชาการฯหัวข้อเรื่อง New Normal in Medicine 2020 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมวิชาการฯหัวข้อเรื่อง New Normal in Medicine 2020 ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้การประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินได้ในอนาคต ด้วยการดำเนินงานของ New Normal หรือ การแพทย์วิถีใหม่
ในการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
1. New Normal after COVID-19 Pandemic: What have we learned and what is next in 2021?
2. New Normal in Cancer Screening/Management 2020
3. New Normal in Trauma Care 2020
4. Lunch Symposium: 9 – valent Human Papillomavirus (HPV) Vaccine 2020
5. New Normal in Corneal Transplantation & Eye Donor System 2020
6. New Normal in Diabetes Mellitus/Hypertension/Thyroid Disease Management 2020
7. New Normal in Cardiology 2020
8. New Normal in Geriatric Medicine focusing on Osteoporosis 2020
2022-01-10T09:53:12+07:00