ประชุมหารือเพื่อสำรวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตหลักสี่

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตหลักสี่ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้น 4 มุม A สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสำรวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นตัวแทนในการสอบถามถึงปัญหาและความต้องการด้านการบริการวิชาการทางการแพทย์ของชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เขตหลักสี่ อาทิเช่น การจัดเสวนาให้ความรู้ รณรงค์ส่งเสริมด้านสุขภาพ เป็นต้น อีกทั้งร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการบริการวิชาการ การแก้ไขปัญหาและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน วัด ในเขตหลักสี่

2020-11-17T14:33:58+07:00