ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม โครงการ “Let’s Get Fit”

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง Innovation ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการ Let’s Get Fit ให้กับนักศึกษาของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เทอดธรรม ชาวไร่ อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุุฬาภรณ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และนำปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการออกกำลังกายอย่างถูกขั้นตอน
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถป้องกันตนเองจากอาการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการออกกำลังกาย
  3. ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างมาก

2020-10-26T13:40:08+07:00