ศึกษาบริบท “โคกหนองนาโมเดล” ต้นแบบด้านการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม และเยี่ยมชมวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตน่าน

เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2563
คณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เดินทางประชุมขยายความร่วมมือการเชื่อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดบริการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง และ โรคหัวใจ ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับ โรงพยาบาลน่าน และ โรงพยาบาลบ้านหลวง และได้เดินทางเยี่ยมชมศึกษาบริบทการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนบ้านต้นน้ำน่าน โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ร่วมหารือและวางแผนนำนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ฯ ศึกษาบริบท “โคกหนองนาโมเดล” ต้นแบบด้านการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองให้ได้รับกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตน่าน และได้หารือกับท่านพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เสนออยากให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับการอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมให้มีจิตวิญญาณอุทิศตน และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปในอนาคต
2020-09-07T15:39:20+07:00