นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Referral system) ณ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) จำนวน 32 คน ไปศึกษาดูงานเรื่องระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Referral system) ที่เริ่มจากรพ.ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพสต.) มาสู่รพ.อำเภอ และรพ.จังหวัด โดยนักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายจากผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ได้แก่ รพสต.บ้านป่า รพอ.แก่งคอย และรพ.สระบุรี ตามลำดับ
นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Hospital accreditation) และกระบวนการพัฒนาคุณภาพด้วยกลไก PDSA/PDCA รวมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์สั่งการในภาวะฉุกเฉิน (1669) อีกด้วย
2020-09-04T12:39:57+07:00