โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบเจาะลึกถึงระดับ ดีเอ็นเอ ของเชื้อไวรัส (HPV DNA TEST) ให้กับบุคลากร และครอบครัว กองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมกับศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบเจาะลึกถึงระดับ ดีเอ็นเอ ของเชื้อไวรัส (HPV DNA TEST) ให้กับบุคลากร และครอบครัว กองบัญชาการกองทัพไทย ในวันที่ 20-21 และ 27-28 สิงหาคม 2563 จึงได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ก่อนจัดบริการตรวจ เรื่อง “เอชพีวี ไวรัสร้าย ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว” โดย ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหัวหน้างานศูนย์สุขภาพสตรี ได้ไปเป็นวิทยากร ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

2020-08-20T17:25:47+07:00