กิจกรรมอบรมการจัดทำและการบริหารงบประมาณ

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดทำและการบริหารงบประมาณ บรรยายโดยนางสาวปัญญวัน ลิมปนัดดา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ ในโครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ฯ ชั้น 4 มุม A อาคารบริหาร 2 ตึก CAT หรือผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet

2020-08-20T16:39:01+07:00