โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย หลักสี่

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563: คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย หลักสี่ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 94 คน ประกอบด้วยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รามาธิบดี – จุฬาภรณ์) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาถึงสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆของทางคณะฯ
ภายในงานมีกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากวัยมัธยมสู่มหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์ พร้อมด้วย นายแพทย์นรวีร์ พุ่มจันทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ และจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทำความรู้จักกับอาจารย์และรุ่นพี่ ทั้งในหลักสูตรและต่างหลักสูตร รวมถึงได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกหลักสูตร ผ่านการทำกิจกรรม walk rally และมีการมอบของที่ระลึกเป็นสายรัดข้อมือและสายคล้องคอให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเป็นกันเอง

2020-08-04T15:19:58+07:00