ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนการเคหะหลักสี่ ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนการเคหะหลักสี่ ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ที่จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมโครงการอาสาจุฬาภรณ์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ฯ และประชาชนในการเคหะชุมชนหลักสี่ให้ได้รับการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขจากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ การเคหะชุมชนหลักสี่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กล่าวถึงรายละเอียดของทั้ง 2 โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก การนี้คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ยังได้ทำกิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาร่วมกับการเคหะชุมชนหลักสี่อีกด้วย
2020-07-07T14:45:31+07:00