ภาพบรรยายกาศให้ความรู้ เรื่อง สู้ยุงลายให้ห่างไกล ไข้เลือดออก 

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2563  เวลา 17.00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สู้ยุงลายให้ห่างไกล ไข้เลือดออก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และอาการของโรคไข้เลือดออก รวมถึงวิธีป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน จากโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 302 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยในครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวกว่า 20 -30 คน

การนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

2020-07-07T14:37:04+07:00