ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักคึกษารุ่นที่ 1 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563 (หลักสูตรแพทย์ UCL) จำนวน 32 คน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ฯ และศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาใหม่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ รุ่นที่ 1 (หลักสูตรแพทย์ UCL)

ภายในงานมีกิจกรรมการพบปะแนะนำตัวระหว่างนักศึกษาใหม่และคณาจารย์ในคณะฯ การแนะนำหลักสูตร แผนการศึกษา รวมถึงกิจกรรมการเลือกประธาน รองประธานรุ่นฯ ของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2563) ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเหล่าบรรดาพี่เลี้ยงนักศึกษาฯ ที่มาให้การตอนรับอย่างเป็นกันเอง

2020-07-01T12:20:49+07:00