ภาพบรรยากาศโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และอาการของโรคไข้เลือดออก รวมถึงวิธีป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน จากโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนพัชราภา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สู้ยุงลายให้ห่างไกล ไข้เลือดออก บรรยายโดย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และอาการของโรคไข้เลือดออก รวมถึงวิธีป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน จากโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนพัชราภา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย อาทิเช่น ตัวแทนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนฯ ดังกล่าวจากชมรม To be number one และประชาชนในชุมชนพัชราภา โดยมีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประธานชุมชมและกรรมการชุมชนพัชราภาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

2020-07-01T10:57:09+07:00