ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบำเพ็ญพระกุศล ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบำเพ็ญพระกุศล ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID – 19 ในชุมชนชาวไทย” นำโดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับนายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และเครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส SARS – CoV – 2 ให้กับประชาชนจำนวน 15,000 ราย โดยครอบคลุมกลุ่มประชากรในชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย ตามความเหมาะสม
การนี้ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมเเละสำรวจหน่วยงานด้านสาธารณสุข 3 แห่งในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ 1) คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สาขาศาลาไทย
2) สถานีอนามัยจุฬาภรณ์อาทรราษฎร์
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินหอม
2020-07-01T10:29:52+07:00