ภาพบรรยากาศกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 ในโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน แก่ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของตำบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 ในโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน แก่ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของตำบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังเเละการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีแผนที่จะดำเนินโครงการบำเพ็ญพระกุศล ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 ใน ”โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส SARS –CoV – 2 ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลบางขะเเยง จำนวน 1,000 คน

2020-07-01T10:29:11+07:00