ประชุมหารือโครงการอาสาจุฬาภรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประชุมหารือเรื่องโครงการอาสาจุฬาภรณ์ โดยมี แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านติดต่อประสานเครือข่ายสาธารณสุข , ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนายปกรณ์ สิรินุต ประธานและตัวแทนประชาชนการเคหะชุมชนหลักสี่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวคิดที่จะนำรูปแบบและขั้นตอนการทำงานของทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาเป็นต้นแบบและนำมาประยุกต์ใช้กับการเคหะชุมชนหลักสี่ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและประชาชนในชุมชน ให้ได้รับการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขจากบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีทักษะความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้น 4 มุม A อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

2020-06-03T12:14:54+07:00