โครงการสำรวจบริการวิชาการและสังคมเพื่อบูรณาการโครงการวิจัยและสำรวจความต้องการบริการวิชาการ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา , นางกสิรักษ์ วิทยศักดิ์ หัวหน้างานบริหารจัดการงานวิจัย , ดร.กมลวรรณ สูนย์กลาง หัวหน้าหน่วยบริหารฐานข้อมูลวิจัย , นายศรัทธา ศรมณี และนางสาวสุกัญญา พรหมทอง เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม ได้ประชุมหารือโครงการที่จะลงพื้นที่ศึกษาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID – 19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มตัวอย่าง การเคหะชุมชนหลักสี่ โดยจะตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID – 19 ในประชาชนจำนวน 1,000 คน ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อนำไปทดสอบหาแอนติบอดีต่อโรค COVID – 19และสำรวจความต้องการบริการวิชาการ ของการเคหะชุมชนหลักสี่ ณ การเคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร

          จากการสำรวจพบว่า ชุมชนประสบกับปัญหาการคลาดแคลนแอลกอฮอล์เจล และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

          มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนจัดทำโครงการร่วมกับชุมชนเคหะหลักสี่ เรื่องการบรรยายให้ความรู้กับประชาชนในด้านสุขภาพ และโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ร่วมกันต่อไปในอนาคต

2020-05-25T16:48:35+07:00