คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดพิธีมอบแอลกอฮอล์เจลพระราชทาน 3,000 ขวด

แก่การเคหะชุมชนหลักสี่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

……….เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดพิธีมอบแอลกอฮอล์เจลพระราชทาน 3,000 ขวด แก่การเคหะชุมชนหลักสี่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

……….ด้วยพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของพระราชทานต่างๆ ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งยังความปลาบปลื้มสู่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การเคหะชุมชนหลักสี่ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย ให้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

……….โดยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการลงพื้นที่และได้ร่วมปรึกษาหารือกับประธานและผู้แทนการเคหะชุมชนหลักสี่ พบว่าชุมชนดังกล่าวประสบกับปัญหาการขาดแคลนแอลกอฮอล์เจล ดังนั้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดี จึงได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ แอลกอฮอล์เจลพระราชทาน จำนวน 3,000 ขวด แก่การเคหะชุมชนหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี  นายปกรณ์ สิรินุต ประธานการเคหะชุมชนหลักสี่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

……….ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังมีแผนการดำเนินการลงพื้นที่ให้ช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข แก่ชุมชนการเคหะหลักสี่ในโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน อาทิเช่น การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

2020-05-22T11:57:24+07:00