ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม MC224 ชั้น อาคารบริหาร บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาจารย์ ดร.จุฑาพร สังวาลย์เล็ก คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมตรวจประเมินในวันดังกล่าว

2020-03-04T14:26:34+07:00