ภาพบรรยากาศประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 งานประกันคุณภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น สระแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ณ ห้องประชุมชั้น คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อาคารบริหาร บ.กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)

2020-03-04T10:01:22+07:00