ภาพบรรยากาศการประชุมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดการประชุมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

    1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถนำเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การได้
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่คณะและหน่วยงานต้องการ
    3. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของคณะ สร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2020-07-01T11:04:27+07:00