โครงการสร้างแรงบันดาลใจ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการสร้างแรงบันดาลใจ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณไอรีล ไตรสารศรี (คุณออย) อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม บรรยายในหัวข้อ “มะเร็งคือของขวัญของชีวิต” เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆกับการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

2020-07-01T11:02:32+07:00