ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. ณ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2563  คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับแพทย์ของโรงพยาบาลจังหวัดพะเยาและเครือข่าย ตามพระดำริขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงมุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริงสำหรับการออกหน่วยแพทย์พอ.สว. อีกทั้งยังได้สัมผัสกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน และได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างใกล้ชิด ปลูกฝังค่านิยมของการมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศสืบไป

2020-07-01T11:01:25+07:00