ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดเชียงราย

…………..เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทัังนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในหลักสูตรต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดเชียงราย ตามพระดำริขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงต้องการให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกรู้จักออกไปทำงานช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในท้องถิ่นที่ห่างไกล

2020-07-01T10:13:58+07:00