ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 งานประกันคุณภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อรับทราบและชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ  ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อาคารบริหาร 2 บ.กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)

2019-11-20T10:26:44+07:00