โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 เสริมสร้างให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
1.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์
1.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถปรึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับความรู้ แนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต
1.4  เสริมสร้างให้นักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของการศึกษาและการใช้ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และสามารถเป็นบุคคลากรที่ดีของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
2019-10-21T10:59:58+07:00