หัวข้อเรื่อง: โครงการ “การจัดการความรู้ Knowledge Management(KM) สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ”

วัน-เวลา : วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2019-09-04T00:37:38+07:00