หัวข้อเรื่อง: Adaptive radiotherapy for head and neck cancer

วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 62 เวลา 12.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บรรยายโดย อาจารย์กิตติพล เดชะวรกุล

2019-09-06T10:32:46+07:00