หัวข้อเรื่อง: โครงการ Workshop การปฏิรูปกระบวนการปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1

วัน-เวลา : วันที่ 9 ตุลาคม 2561

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรรื โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

2019-09-04T00:40:50+07:00