หัวข้อเรื่อง: โครงการสำรวจความต้องการปัญหาชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : ณ คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาสุขภาพของชุมชนที่จะนำไปสู่การบูรณาการโครงการวิจัย และความต้องการบริการวิชาชีพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับบริการสาธารณสุข ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้ประชาชน สร้างความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการบูรณาการทางวิชาการและวิชาชีพแก่บุคลการและนักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตได้พัฒนาและเพิ่มทักษะในการบริการวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

2019-09-04T00:41:00+07:00