หัวข้อเรื่อง: โครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ “การเตรียมตัวยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่”

วัน-เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ Meeting Room 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ “การเตรียมตัวยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ได้มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว

2019-09-04T00:41:10+07:00