หัวข้อเรื่อง: โครงการการปลุก DNA แห่งนวัตกรรมทางการแพทย์

วัน-เวลา : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี โกวิทวนาวงษ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว

2019-09-04T00:41:21+07:00