หัวข้อเรื่อง: โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จากสถานการณ์การระบาดของโรคหัดในสหรัฐอเมริกาและยุโรป สู่สถานการณ์ในประเทศไทย

วัน-เวลา : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จากสถานการณ์การระบาดของโรคหัดในสหรัฐอเมริกาและยุโรป สู่สถานการณ์ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีกฤตย์ สิริพงศ์บุญสิทธิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และ อาจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา และวัคซีนป้องกันโรคไวรัส และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2019-09-04T00:41:32+07:00