หัวข้อเรื่อง: การเขียนข้อเสนอโครงการในบริบททุนสมัยใหม่และการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน สกว.

วัน-เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

สถานที่ :ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้ในด้านเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการในบริบททุนวิจัยสมัยใหม่ รวมถึงการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.และหน่วยงานอื่นๆ อีกทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ได้ทุนวิจัยพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่จากสกว.

2019-09-04T00:41:42+07:00