หัวข้อเรื่อง: โครงการอบรมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม e-learning ครั้งที่ 2

วัน-เวลา : วันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม e-learning ครั้งที่ 2 ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Yazid Idris จากบริษัท BEENET, Regional Professional Services Director บรรยายหัวข้อ Getting Started with Learn SaaS, Presenting Dynamic Content , Designing Engaging Discussions และ Deploying Quiz and Assessments และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูพงศ์ ปัญจมะวัต อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม e-learning

2019-09-04T00:41:53+07:00