หัวข้อเรื่อง: โครงการอบรมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม e – learning ครั้งที่ 1

วัน-เวลา : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การศึกษาทางไกลแบบ Electronic Learning (E – Learning) ” และกิจกรรม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Google drive และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รายิน อโรร่า รักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Student Centered Learning” งานนี้ผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจเเละได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาศัย e-learning เข้ามาผสมผสานในการจัดการการสอน และการพัฒนา Course Ware สำหรับ e-learning เพื่อก่อให้เกิดทักษะที่สามารถจัดระบบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สอน (สำหรับการบริหารจัดการ) และผู้เรียน (การเรียนรู้) อย่างแท้จริง

2019-09-04T00:42:03+07:00