หัวข้อเรื่อง: โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความสู่สาธารณะ”

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล และอาจารย์ ดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการวางแผนการเขียนและเทคนิคการใช้ภาษาในการสื่อสาร ความเหมาะสมและความถูกต้องของการใช้ภาษาในลักษณะของงานเขียนสู่สาธารณะ แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2019-09-04T00:42:14+07:00