ภาพบรรยากาศโครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองมากขึ้นและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
.
?ครั้งที่ 1 หัวข้อ ศิลปะบอกตัวตน วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดย ผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระติ (อาจารย์พิเศษของภาควิชาจิตวิทยา , ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
.
?ครั้งที่ 2 หัวข้อ การแสดงสร้างบุคลิกภาพ วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 โดย ครูจ๋า ปาริฉัตร พิมพ์พิไล ผู้ช่วยแคสติ้งโฆษณาและการแสดง ศิลปิน ผู้นำกระบวนการและครูสอนศิลปะ
.
?ครั้งที่ 3 หัวข้อ พูดให้รัก สื่อสารให้หลง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 โดย อาจารย์ ดร.นิจฌานันท์ จารุวัฒนาศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การสร้างภาพลักษณ์ระดับบุคคลถึงระดับองค์กร, กระพัฒนาบุคลิกภาพ และหลักการพูดและการสื่อสาร
.
?ครั้งที่ 4 หัวข้อ ดนตรี คือชีวิต วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 โดย อ.ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้คุมวงขับร้องประสานเสียง, ผู้อำนวยเพลง วงประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์วิชาการอำนวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
และทางงานกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้จัดโครงการเสร็จสิ้นครบทั้ง 4 ครั้งเรียบร้อยแล้ว โดยมี นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาภรณ์-รามาธิบดี, นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

2019-11-13T13:37:51+07:00