อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

วัน-เวลา:  วันอังคารที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่: ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การดำเนินการ: โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าวจในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

กำหนดการ

2019-09-04T00:44:32+07:00