ศึกษาดูงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วัน-เวลา:  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.

สถานที่: ณ ห้องประชุม 1317 ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำเนินการ: โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

กำหนดการ

2019-09-04T00:44:43+07:00