ศึกษาดูงานเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – Quality Assurance: AUN-QA)

วัน-เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.

สถานที่: ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำเนินการ: โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

กำหนดการ

2019-09-04T00:44:54+07:00