อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

และมหาบัณฑิต สาขา Environmental and Occupational Health, Master of Public Health (MPH) จาก Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน Environmental and Occupational Health (Public Health) ณ University of Pittsburgh

หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับ Telomere and Cell Senescence in Aging and Cancer เพื่อศึกษาปัจจัยในระดับ DNA และ ระดับโมเลกุล
ที่มีความเสี่ยงและก่อให้เกิดโรคทางด้าน Genetics และโรคมะเร็ง โดยทำการศึกษาวิจัยที่ Hillman Cancer Center, University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)

Supervisor คือ Prof. Patricia L Opresko

ประวัติ

Education

 • May 2006:
  Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
  Bangkok, Thailand
 • May 2013:
  Internal Medicine Residency Program, The Royal College of Physicians of Thailand (RCPT) Bangkok, Thailand
 • April 2018:
  Master Degree of Public Health and Certificate in Environmental Health Risk Assessment, Environmental and Occupational Health Department, Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh, Pennsylvania USA
 • August 2018 until now:
  PhD student of Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh Pennsylvania USA

Medical Experiences

 • May 2006 – April 2008       General Practice Doctor in Royal Irrigation Hospital, Thailand
 • May 2011 – April 2013       Responsibility of Internal Medicine Residency Bhumibol Hospital, Bangkok, Thailand
 • July 2013 – July 2016      Chulabhorn Cancer Center (CCC) Bangkok, Thailand
  • Chief of general medical doctor unit
   Responsibilities included management of job description, acute and chronic patients in medicinal diseases, pre and post operative evaluate and management
  • Chief of Occupational health environment and safety
   Responsibilities included occupational health care and safety of healthcare workers in Chulabhorn Cancer center including annual heath check-up, acute and chronic illness, providing plans of fires and disasters, providing vaccine prophylactic courses and counseling of healthcare related illness.

Medical Volunteer Experience

 • Candidate in Princess Mother’s Medical Volunteer (PMMV) of Thailand
  (Medical volunteer mobile unit to remote areas to visit villagers and army personnel)
ผลงานวารสารวิชาการ

Research and Publication

 • Abstract title: “Correlation of Liver Fibrosis and Hepatitis B DNA Regression after Oral Nucleos(t)ide Analogues Treatment in Patients with Chronic Hepatitis B” APASL Liver Week 2013, Singapore
 • Co-author: “Hepatocellular carcinoma screening and surveillance in 2293 chronic hepatitis B patients in an endemic area” published in 2016 in World Journal of Gastroenterology
 • Co-author: “Efficacy and safety of entecavir versus tenofovir treatment in chronic hepatitis B patients: A randomized controlled trial” published in 2017 in Hepatology Research.

Master of Public Health Essay

 • “Limiting the Occupational Exposure to Aflatoxin in Thailand”
  • MPH Degree Advisor: James Peterson, PhD Associate Professor, Environmental and Occupational Health, Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh
  • MPH Degree Committee: Sally Wenzel, MD Department Chair, Environmental and Occupational Health Director, University of Pittsburgh Asthma Institute at UPMC/UPSOM
งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยที่สนใจ

 • Hepatocellular carcinoma
 • Chronic hepatitis b
2022-08-29T16:03:21+07:00