โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ด้วยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ในท้องถิ่นที่ห่างไกลทั่วทุกภาคในประเทศไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้านสาธารณสุขด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งสานต่อการดำเนินงานตามพระปณิธาน

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงได้จัดโครงการจิตอาสาคณะแพทย์ฯ จุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ปลูกฝังให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะและการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านจิตสาธารณะร่วมกัน
  3. เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักปรับตัวและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้กระบวนการการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
  2. นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯตระหนักถึงความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ การเป็นผู้ให้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  3. นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานณการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
2019-09-04T00:58:36+07:00