โครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้

ครั้งที่ 1 : ศิลปะบอกตัวตน

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

หลักการและเหตุผล

การใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณะสุข นักศึกษามีหลายสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจากช่วงชั้นมัธยมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำกิจกรรม และปัญหาส่วนตัว หากนักศึกษา ไม่เข้าใจตนเอง และไม่สามารถจัดระบบความคิดของตนเองได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่สามารถจัดการได้ อาจส่งผลให้เกิดความเครียด ทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่างๆ และบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม หากนักศึกษารู้วิธีในการเข้าใจตนเอง มีทัศนคติที่ดีและได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม จะทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียน การทำกิจกรรม ปัญหาส่วนตัว ซึ่งจะนำพาให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองมากขึ้น และเพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การใช้ในวิชาชีพได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเองมากขึ้น ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา
  2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะในการใช้ศิลปะ, การแสดง, การพูด หรือดนตรี ตามที่นักศึกษาเป็นผู้เลือก
  3. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
2019-09-04T00:58:46+07:00