โครงการ พบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษในโครงการ “พบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง” ทั้งนี้ในพิธีการได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจากองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษารุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 167 คน ประกอบด้วย 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลังจากเสร็จพิธีการนักศึกษาและผู้ปกครองแยกตามหลักสูตรลงนามในสัญญารับทุน ตามโครงการ “ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์” และภาคบ่ายนักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของหลักสูตร พร้อมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม Convention Hall อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

2019-09-04T00:59:17+07:00