วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่ครูอาจารย์ และเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรนำตำราเรียนให้อธิการบดีเจิม ผู้นำนักศึกษากล่าวบทนำไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษา พิธีมอบพานดอกไม้ พานธูปเทียน แด่ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ อธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และนักศึกษาทุกคนร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแยกตามแต่ละหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

2019-09-04T00:59:39+07:00