ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2560

ณ อาคารบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะทรงยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย จึงทรงก่อตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โดยทรงมุ่งหวังให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งนี้ เป็นสถาบันเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับนักศึกษายุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระกรุณาเสด็จยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ทรงพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 113 คน ซึ่งตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2560 ซึ่งนับเป็นนักศึกษารุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งจากระบบรับตรงอิสระและรับตรงร่วมโดยมีส่วนหนึ่งเป็นโควตาโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ทรงพระกรุณาพระราชทานทุนการศึกษาทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้สอย และค่าหอพักบางส่วนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษารุ่นที่ 1 จะได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการผสมผสานความรู้ที่ได้เข้ากับงานวิจัยในโปรแกรมวิชาต่างๆ ที่ศึกษาทั้งการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิจัยทางคลินิกการวิจัยในชุมชน หรือการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ยังมีหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อจุดมุ่งหมายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพประชาชนไทยให้สมดังพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

2019-09-04T00:59:49+07:00