โครงการศึกษาดูงานจิตอาสาที่มูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 1922 มิถุนายน พ.ศ.2561

คณะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ ไต้หวัน มีทั้งหมด 20 คน ในวันแรกเริ่มดูงานที่ศูนย์รีไซเคิ้ลขยะของมูลนิธิฉือจี้ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะของคนไต้หวัน ดูโรงงานคัดแยกขยะ ทั้งยังได้ลงมือคัดแยกขวดน้้าตามประเภทของขวด ในวันที่สอง ดูงานที่โรงพยาบาลซินเตี้ยนฉือจี้ ไทเป โดยมี Mr.Wu มาเป็นวิทยากรแนะน้าระบบการท้างานและพาเยี่ยมชมโรงพยาบาล ในวันที่สามเยี่ยมชมศาลาจิ้งซือ(พิพิธภัณฑ์ฉือจี้) ที่บอกประวัติมูลนิธิตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยฉือจี้ เพื่อเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาล และในวันสุดท้าย ได้เยี่ยมชมสมณารามจิ้งซือ ซึ่งเป็นสถานที่แรกที่ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนได้แจกจ่ายสิ่งของให้กับคนยากไร้ และบุกเบิกให้มีการก่อตั้งมูลนิธิฉือจี้ขึ้นมา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉือจี้ ที่มีการเรียนการสอนเน้นวิชาชีพเฉพาะ โดยจะมีสาขาพยาบาลศาสตร์ และรังสีเทคนิคด้วย อีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวัน เช่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ เป็นต้น

2019-09-04T00:59:59+07:00