สานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 

16-18 มีนาคม 2561 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้แก่ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค และ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ณ ฐานทัพเรือ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะและการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษาทางด้านความคิด ภาวะความเป็นผู้นำ และทัศนคติอันดีที่จำเป็นต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย Walk Rally ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยสร้างเสริมมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การำงานเป็นทีม สร้างเจตคติในเชิงบวก ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ส่งเสริมการคิด การตัดสินใจ และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราชนาวิกโยธิน เป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของหน่วยนาวิกโยธิน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพและประเทศไทย และจากนั้นนักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยปลูกปะการัง และปล่อยลูกปลาฉลามทราย เพื่อเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

อนึ่ง โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1  ยังมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสืบสาน    ประเพณีอันดี และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร เป็นการมอบความปรารถนาดีจากคณาจารย์ ให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยที่ดี    ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพัน และสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในสังคม

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ยังได้พูดคุยใกล้ชิดกับผู้บริหาร อาจารย์ และเพื่อนต่างหลักสูตร อีกทั้งสามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในสังคม รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อไปในอนาคตด้วย

2019-09-04T01:00:20+07:00