โครงการกิจกรรมบรรยายพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2561            ณ ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น จำต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้ผลการศึกษาเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งการจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น จำเป็นต้องใช้ความพยายาม อุตสาหะอย่างมาก นักศึกษาบางคนอาจประสบปัญหาต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต ซึ่งอาจส่งผลให้ท้อแท้ หมดกำลังใจ หรือขาดแรงบันดาลใจในการศึกษา เล่าเรียน หรือการพัฒนาตนเอง ซึ่งหากไม่มีแรงบันดาลใจแล้ว อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และการเรียนได้

ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงได้จัดโครงการ กิจกรรมบรรยายพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาขึ้น เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้มีแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งตอบสนองต่อพันธะกิจหลักในการพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะ และเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะ ฯ ได้มีโอกาสพบปะและการทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อันเป็นการพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะ และเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาทางด้านความคิดและทัศนคติ
  2. เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างนักศึกษาภายในคณะฯ ทุกหลักสูตร
2019-09-04T01:00:31+07:00